મેન્યુઅલ ઇન્ટરલોક બ્રિક પ્રેસિંગ મશીન

  • WD2-40 Manual Interlock Brick Machine

    WD2-40 મેન્યુઅલ ઇન્ટરલોક બ્રિક મશીન

    1.સરળ કામગીરી.આ મશીન કોઈપણ કામદારો દ્વારા માત્ર ટૂંકા સમયના ઝુકાવ દ્વારા સંચાલિત કરી શકાય છે
    2 .ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા.સામગ્રીના ઓછા વપરાશ સાથે, દરેક ઈંટ 30-40 સેકન્ડમાં બનાવી શકાય છે, જે ઝડપી ઉત્પાદન અને સારી ગુણવત્તાની ખાતરી કરશે.
    3.સુગમતા.WD2-40 શરીરના નાના કદ સાથે છે, તેથી તે ઓછા જમીન વિસ્તારને આવરી શકે છે. વધુમાં, તે સરળતાથી એકથી બીજી જગ્યાએ ખસેડી શકાય છે.